Inhoud en kader van de overeenkomst

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van EATING HABITS en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en EATING HABITS. via de website https://eating-habits.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van EATING HABITS (zoals bv http://www.resengo.com/) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna verkoop op afstand genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website https://eating-habits.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

5 De e-books blijven steeds eigendom van EATING HABITS. Bij aankoop van een e-book wordt het gebruiksrecht toegekend aan enkel natuurlijke personen. Deze personen worden steeds bij naam in het e-book vermeld. Desbetreffendee personen mogen onder geen enkel beding het e-book doorsturen, doorverkopen, uploaden naar internet of op enige andere manier digitaal verspreiden.

EATING HABITS assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de Klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop te plaatsen. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

2 De producten en diensten die de Klant via het internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op https://eating-habits.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij EATING HABITS hierover verder te informeren en dit voor het plaatsen van de aankoop.

3 Prijzen weergegeven op de website https://eating-habits.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden EATING HABITS niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt,gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsummeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

Bedenktijd en herroepingsrecht

1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen

2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de Klant begonnen is voor het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
 • Goederen te snel kunnen bederven of verouderen.

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij EATING HABITS, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:

 • De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
 • De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
 • De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
 • De geleverde goederen bevatten voedselwaren.
 • De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan EATING HABITS, Markt 36, BE 9800 Deinze of via info@eating-habits.be.

Voorschot en annulatieregels

1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.

2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.

3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft EATING HABITS het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

4 In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft EATING HABITS het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

5 In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft EATING HABITS het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

6 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

7 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:

Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:

 • Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volldige voorschot terug.
 • Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug.
 • Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geﮤ. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.

In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:

 • Indien de Klant minder dan 24u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een administratiekost van 50,00 per persoon aangerekend. Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwt en zal deze administratiekost per ontbrekende persoon worden aangerekend. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geind. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.

8 De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

9 Annulaties kunnen enkel via het reseveringsysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door EATING HABITS per email bevestigd is.

10 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft EATING HABITS onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

11 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de Klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

Bevestigingen en herinneringen

1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de Klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig emailadres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS.

2 Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren dan de diensten krijgt de Klant een herinnering per email en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

3 De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

4 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email en/of SMS kan owv technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds EATING HABITS contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door EATING HABITS aansprakelijk gesteld worden.

EATING HABITS assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

Algemene voorwaarden in PDF-formaat:
https://www.resengo.com/Data/ClientFiles/4593/Algemene_voorwaarden_eating_habits_deinze.pdf